Red Hair, White Kimono
7x5  Oil  400

Back to Gallery View